El sistema de cues sobre el que funciona el projecte Òliba és Condor. Aquest sistema permet l'execució distribuïda de programes de càlcul intensiu i proporciona funcionalitats similars a les d'altres sistemes de cues (PBS, SGE, LSF). Els usuaris envien els seus programes seqüencials o paral·lels a Condor, aquest els col·loca en una cua i tria on i quan es poden executar d'acord amb els requeriments i preferències indicades per l'usuari, les polítiques globals del sistema i l'estat dels diferents recursos. Condor controla i monitoritza l'execució dels programes, i informa a l'usuari de la seva finalització

L'esquema del sistema es mostra en la figura següent, on es diferencien els tres tipus de màquina que intervenen en un sistema basat en Condor:

Esquema de l'arquitectura del sistema de càlcul del projecte Oliba

  1. Les màquines des de les quals els usuaris envien els seus treballs (màquines clients). Són màquines privades que pertanyen als diferents departaments o investigadors que estan administrades normalment pels propis investigadors o per personal propi dels departaments. Una mateixa màquina pot ser usada per més d'un usuari de forma compartida i, per tant, no és imprescindible tenir clients individuals per accedir al sistema Condor. Lògicament, les màquines clients han d'estar enceses mentre hi hagi treballs en execució enviats des d'elles.
  2. Les màquines treballadores -que realitzen els càlculs- i que provenen de les aules i laboratoris de les diferent facultats i escoles que s'han afegit al projecte.
  3. El gestor central (Central Manager) és un ordinador (oliba.uab.es) situat als Serveis Centrals d'Informàtica que s'encarrega de fer l'assignació dels treballs a les màquines disponibles per executar-los. Aquesta màquina funciona de forma ininterrumpuda amb independència del nombre de màquines treballadores disponibles en cada moment.

A diferència d'altres sistemes de cues, Condor no divideix els recursos de càlcul en cues separades i prefixades, sinó que totes les màquines pertanyen a una cua global. La selecció d'una màquina es fa d'acord amb les característiques i requeriments propis que cada treball fixa per a la seva execució: versió de sistema operatiu (Linux, Windows,...), memòria RAM necessària, espai disponible de disc, llibreries de gcc, etc.

El nombre de màquines treballadores pot oscil·lar al llarg dels dies i sol estar subjecte a les operacions de manteniment que es programen a les diferents aules d'Informàtica. D'altre banda, el sistema Condor de les aules està configurat de forma que els temps de reacció siguin de l'ordre de minuts. Per fer un ús el més eficient possible dels recursos existents, no envieu treballs massa curts (de pocs minuts d'execució) ni massa llargs (més de 6 ó 7 hores) i tampoc espereu una resposta immediata del sistema.