Pas 3a - Descomprimir el fitxer descarregat .tar.gz

Des del directori on tenim el fitxer condor-6.6.10-linux-x86-glibc23-dynamic.tar.gz fem:

tar xvfz condor-6.6.10-linux-x86-glibc23-dynamic.tar.gz

En aquest cas, es crearia un nou directori 'condor-6.6.10' que conté el següent:


[condor@nile:~/condor-6.6.10]
$ ls
condor_configure DOC    INSTALL   README
condor_install  examples LICENSE.TXT release.tar

"condor_install" és el programa d'instal·lació "vell", i "condor_configure" és el programa d'instal·lació nou. "release.tar" conté tot els programes.

Pas 3b - Instal·lar el fitxer rpm

Des del directori on tenim el fitxer condor-6.6.10-linux-x86-glibc22-dynamic-1.i386.rpm fem:

rpm -Uvh condor-x-y.z-linux-x86-glibc22-dynamic-1.i386.rpm

Això crearà un directori /opt/condor-6-6-10/ amb tots els binaris i fitxers necessaris per a l'execució de Condor.

També es crea un fitxer de configuració /opt/condor-6-6-10/etc/condor_config on s'indica el directori /opt/condor-6-6-10/local.hostname per emmagatzemar els arxius de logs i altres fitxers temporals.