Pas 4 - condor_configure

Executem la comanda condor_configure que tenim al directori 'condor-6.6.10'. En aquest primer exemple la comanda s'executa com a usuari root, el RELEASE_DIR és /usr/local/condor i el LOCAL_DIR és el lloc del propi compte de l'usuari condor (/home/condor). A part d'especificar aquests dos directoris, la comanda configura el sistema com a màquina client (type=submit) i especifica quina és la màquina que fa de Central Manager (oliba.uab.es).

$ ./condor_configure --install=/home/condor/condor-6.6.10/release.tar --install-dir=/usr/local/condor --local-dir=/home/condor --type=submit --central-manager=oliba.uab.es --owner=condor --verbose

Podem executar la comanda com a un usuari diferent de l'administrador. Per exemple, suposem un cas on l'usuari jdoe s'havia creat un subdirectori condor on havia descomprimit el fitxer .tar.gz. Ara el RELEASE_DIR i el LOCAL_DIR s'han de posar també en algun directori on l'usuari pugui escriure (en aquest exemple els paràmetres install-dir i local-dir indiquen un subdirectori dins del compte d'un usuari jdoe). Amb aquest tipus d'instal·lació els dimonis de Condor s'executaran com a usuari jdoe.

$ ./condor_configure --install=/home/jdoe/condor/condor-6.6.10/release.tar --install-dir=/home/joe/condor/release_dir --local-dir=/home/condor --type=submit --central-manager=oliba.uab.es --verbose

El resultat de la comanda condor_configure és que s'han creat una sèrie de subdirectoris i en ells s'ha copiat els fitxers adients. En particular, en el directoris RELEASE_DIR i LOCAL_DIR ens trobarem amb els següents elements, respectivament:

$ ls /usr/local/condor
bin  etc  include  lib  man  sbin  src

$ ls /home/condor
condor_config.local  execute  log  spool