Pas 6 - Arrencar els dimonis de Condor

Cal definir la variable d'entorn CONDOR_CONFIG al valor on es troba el fitxer codor_config. Per defecte, aquest fitxer s'instal.la en el directori etc dins del RELEASE_DIR En el nostre exemple, aquest fitxer es troba al directori /usr/local/condor/etc.

$ CONDOR_CONFIG=/usr/local/condor/etc/condor_config
$ export CONDOR_CONFIG

Ara podem arrencar els dimonis de Condor. Cal arrencar el Domoni condor_master i aquest automàticament s'encarregarà d'arrencar els altres dimonis, segons s'hagi indicat en el fitxer de configuració. En el nostre exemple, només s'arrencarà el dimoni condor_schedd (tal i com està expressat a la llista DAEMON_LIST en el fitxer condor_config.local).

$ /usr/local/condor/sbin/condor_master

Comprovem que els dos dimonis s'han arrencat correctament executant la comanda ps següent:

$ ps -ef | egrep condor_
  condor 4222 1  0 Nov10 ? 00:00:10 ./condor_master
  condor 4225 4222 0 Nov10 ? 00:00:00 condor_schedd -f

Si observeu una sortida com l'anterior aleshores el sistema ha estat instal·lat I arrencat corectament. En cas contrari, hi ha algun problema.

Si teniu permisos d'administrador es pot fer que Condor arrenqui automàticament quan s'engega l'ordinador. Per això cal copiar del sistema i configurar convenientment l'script condor.boot al directori /etc/init.d. Aquest script amb els detalls de configuració el trobareu dins del subdirectori RELEASE_DIR/etc/examples.